1. Základní údaje a definice pojmů
1.1 Prodávající
STA Kontaktní a obchodní údaje viz kontakty.

Dále jen "Prodávající".

1.2 Zboží
Zbožím jsou jakékoli výrobky nabízené na stránkách STA-stastny.cz.

Dále jen "Zboží".

1.3 Kupující
Kupující je osoba (fyzická či právnická), která s Prodávajícím uzavřela smlouvu o nákupu Zboží.

Dále jen "Kupující".

2. Objednání Zboží
2.1 Uskutečnění objednávky
Veškeré ceny uváděné u Zboží na stránkách STA-stastny.cz jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Cena na objednávce je konečná a je uváděna včetně veškerých poplatků (expedičních, poštovních). Odesláním objednávky Kupující s uvedenou cenou souhlasí.

Jelikož je každé Zboží vyráběno na zakázku, Prodávající nezaručuje, že je Zboží v okamžiku uskutečnění objednávky dostupné, a to ani v případě, že Kupující objednává Zboží ve standardní kombinaci parametrů.

Odeslaná objednávka (řádně vyplněná přes nákupní košík, včetně případných zadaných kontaktních údajů) je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Potvrzením Prodávajícího o přijetí objednávky je kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena.

2.2 Zrušení objednávky
Dokud není Kupujícímu oznámeno přijetí objednávky Prodávajícím, mohou obě strany bez udání důvodu zrušit objednávku.

Odstoupení od kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je možné pouze vzájemnou dohodou obou stran za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zasílání Zboží
Tento článek (3.) se vztahuje na Zboží, které je Kupujícímu zasíláno skrze třetí strany (pošta, doručovací služba).

Nutnou podmínkou pro zaslání Zboží Kupujícímu, je řádně uzavřená kupní smlouva, viz 2.1 Uskutečnění objednávky

3.1 Dodání
Maximální doba pro splnění objednávky (výroba Zboží a jeho expedice) je 15 dnů od přijetí objednávky. V této lhůtě není započítána doba potřebná k doručení Zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu. Při prekročení lhůty 15 dnů je Kupující ihned informován a ten má právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo na jinou kompenzaci (např. slevu) jen v případě, že mezi ním (Kupujícím) a Prodávajícím nebyly sjednány individuální podmínky kupní smlouvy.

Doručením Zboží na adresu uvedenou v objednávce se Zboží považuje za dodané.

3.2 Doprava
Dopravu Zboží zajišťuje Prodávající. Doprava Zboží je možná jen na území České Republiky. Případná doprava do zahraničí je předmětem individuální smlouvy s Kupujícím.

Zboží je po ČR odesíláno jako Obchodní balík prostřednictvím České pošty s.p., doručení je garantováno do druhého dne od podání zásilky. Pohyb zásilky je možné sledovat, v případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na nejbližší doručovací poště, více viz Informace ke službě Obchodní balík na webu České pošty s.p. (v novém okně).

Poplatek za poštovné v ČR činí 150.00 CZK, v případě objednávky nad 5 000.00 CZK (vč. DPH) není poštovné účtováno. Poštovné je součástí celkové ceny objednávky.

3.3 Platba
Platba za Zboží je uskutečňována dobírkou v místě předání Zboží nebo na poště při převzetí odložené zásilky. Také je možné za Zboží zaplatit předem převodem peněz na náš účet.

3.4 Převzetí Zboží
Zásilka se Zbožím obsahuje vždy objednané Zboží, daňový doklad a návod k použití Zboží.

Kupující je povinnen si Zboží při převzetí zkontrolovat. Kupující při převzetí Zboží svým podpisem strzuje, že toto přebral v neporušeném obalu a v bezvadném stavu.

Zjistí-li Kupující při převzetí Zboží, že je Zboží nebo jeho obal porušen, sepíše s doručovatelem nebo příslušným zaměstnancem České Pošty s.p. protokol o poškození zásilky, který si jím (případně dopravcem) nechá potvrdit. Na základě protokolu Kupující nabývá práva na odstoupení od kupní smlouvy nebo nároku na přiměřenou kompenzaci (sleva) nebo nároku na bezvadné Zboží.

Na reklamace z titulu poškození Zboží při dopravě uplatněné po převzetí Zboží nebude brán zřetel.

Informace ke službě Obchodní balík na webu České pošty s.p. (v novém okně).

4. Osobní odběr zboží
Místo osobního odběru je prodejna Prodávajícího.

V okamžiku, kdy je Zboží pro Kupujícího připraveno k odběru, je Kupující Prodávajícím o této skutečnosti informován. Lhůta pro odebrání Zboží je 14 kalendářních dnů.

Kupující má právo si Zboží prohlédnout před tím, než s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu.

Kupní smlouva je uzavřena zaplacením celé kupní ceny, která byla Kupujícímu potvrzena na objednávce, a převzetím Zboží Kupujícím.

5. Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanským zákoníkem), ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba je standardně 24 měsíců na veškerý sortiment na STA-stastny.cz, není-li uvedeno jinak. U výrobků vyrobených na zakázku je záročuní doba 6 měsíců.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.

Záruční listy nejsou ke Zboží vystavovány, jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a případné poškození Zboží transportem od Prodávajícího ke Kupujícímu. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží běžným používáním či nesprávným zacházením se Zbožím (zejména v rozporu s návodem k použití) či používáním Zboží k jinému účelu, než je určeno (povahou Zboží).

Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel či právnická osoba) má v případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné jeho doručením Prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být vyhotoveno v písemné podobě. V případě odstoupení od kupní smlouvy jsou smluvní strany povinny vrátit (nebo nahradit) všechna přijatá plnění. Při odstoupení od smlouvy musí Kupující předložit neporušené Zboží (v případě, že je již převzal), originál daňového dokladu a identifikaci objednávky. Zboží musí být vráceno v neporušeném obalu a bezvadném stavu, v opačném případě bude adekvátní část z kupní ceny odečtena.

6. Reklamační řád
Jestliže se na Zboží v průběhu záruční doby vyskytne závada, na kterou se vztahují Záruční podmínky, má Kupující právo toto Zboží reklamovat.

Dle zákona č. 634/1992 Sb. je lhůta pro vyřízení reklamace 30 dnů pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.

Zboží, které Kupující zasílá Prodávajícímu pro vyřízení či posouzení oprávnění reklamace, musí Kupující zapezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Kupující se může informovat o probíhajícím reklamačním řízením. Informace budou poskytnuty jen na dotaz Kupujícího. Kupující se může dotázat na uvedených kontaktech.

7. Další ustanovení
Těmito Obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, resp. zákazníkem.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2007

Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny. Změny budou publikovány na stránkách STA-stastny.cz nejméně 7 dní před jejich účinností.